"Les Clinicoeurs de la Salm" All rights reserved Copyright 2022

Les Clinicoeurs de la Salm v.z.w.

ALGEMENE VOORWAARDEN

VZW Les Clinicoeurs de la Salm, Place de Salm 2 S21, B-6690 Vielsalm in België.
Telefoonnummer 0032472911654
E-mailadres: clinicoeurs@gmail.com
Algemene verkoopvoorwaarden voor de op de site verkochte producten: www.clinicoeursdelasalm.be
Nummer Kamer van Koophandel: BE 0697.657.553 https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/toonondernemingps.html? ondernemingsnummer=697657553
Datum van laatste bijwerking 04.01.2021

Artikel 1 - Doel
De onderhavige voorwaarden regelen de verkoop door de onderneming ASBL Les Clinicoeurs de la Salm van welzijnsproducten, borduurwerk en andere.

Artikel 2 - Prijzen
De prijzen van onze producten zijn aangegeven in euro's inclusief alle taksen (BTW en andere taksen van toepassing op de dag van de bestelling), tenzij anders vermeld en exclusief verwerkings- en verzendingskosten voor bestellingen buiten België. In het geval van een bestelling naar een ander land dan België, bent u de importeur van het (de) betrokken product(en). Er kunnen douanerechten of andere plaatselijke belastingen of invoerrechten of staatsbelastingen verschuldigd zijn. Deze rechten en sommen hebben geen betrekking op de vennootschap ASBL Les Clinicoeurs de la Salm. Zij zullen met uw lading zijn en uw hele verantwoordelijkheid op zich nemen, zowel wat betreft de aangiften als de betalingen aan de autoriteiten en de bevoegde organisaties van uw land. Wij raden u aan over deze aspecten inlichtingen in te winnen bij uw plaatselijke autoriteiten.
Alle bestellingen, ongeacht hun oorsprong, moeten in euro worden betaald. De VZW Les Clinicoeurs de la Salm behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk moment te wijzigen, maar het product zal gefactureerd worden op basis van het tarief dat van kracht is op het moment van de validatie van de bestelling en onder voorbehoud van beschikbaarheid. De producten blijven eigendom van de VZW Les Clinicoeurs de la Salm tot de volledige betaling van de prijs.
Opgelet: zodra u de bestelde producten fysiek in bezit neemt, gaan de risico's van verlies of beschadiging van de producten op u over.
Cadeaubonnen zijn een jaar geldig.

Artikel 3 - Orders
U kunt een bestelling plaatsen: Detail de gekozen methoden, bijvoorbeeld:
- Op het internet: www.clinicoeursdelasalm.be
- Telefonisch op +32 472 911 654 elke dag en ook in het weekend van
09.00 tot 18.00 uur.
De contractuele informatie is opgesteld in het Frans en zal ten laatste worden bevestigd op het ogenblik van de validatie van uw bestelling. De VZW Les Clinicoeurs de la Salm behoudt zich het recht voor om een betaling niet te registreren of een bestelling niet te bevestigen om welke reden dan ook, en meer bepaald in geval van bevoorradingsproblemen of in geval van moeilijkheden betreffende de ontvangen bestelling.

Artikel 4 - Geldigverklaring van uw bestelling
Elke bestelling die op onze website verschijnt, impliceert de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden. Elke bevestiging van een bestelling impliceert uw volledige aanvaarding van deze  algemene verkoopsvoorwaarden, zonder uitzondering of voorbehoud. Alle verstrekte gegevens en de geregistreerde bevestiging zullen worden beschouwd als bewijs van de transactie. U verklaart dat u hiervan volledig op de hoogte bent. De bevestiging van de bestelling zal gelden als ondertekening en aanvaarding van de uitgevoerde verrichtingen. Een samenvatting van de gegevens van uw bestelling, zal u worden meegedeeld op het e-mail adres van de bevestiging van uw bestelling.

Artikel 5 - Betaling
Het feit dat u uw bestelling valideert, houdt voor u de verplichting in om de aangegeven prijs te betalen. De betaling van uw aankopen geschiedt per creditcard via het beveiligde systeem of per bankoverschrijving of contant.

Artikel 6 - Terugtrekking
U beschikt over een herroepingstermijn van 14 kalenderdagen vanaf de ontvangst van uw producten om uw herroepingsrecht uit te oefenen zonder dat u uw redenen hoeft op te geven of een boete hoeft te betalen. Retourzendingen dienen in originele staat en compleet (verpakking, accessoires, gebruiksaanwijzing) te geschieden. In deze context, is uw verantwoordelijkheid betrokken. Eventuele schade die het product bij deze gelegenheid lijdt, kan het herroepingsrecht teniet doen.  De retourkosten zijn voor uw rekening.  In geval van uitoefening van het herroepingsrecht, zal de onderneming overgaan  tot terugbetaling van de betaalde bedragen, binnen 14 dagen na de kennisgeving van uw verzoek en via hetzelfde betaalmiddel als dat gebruikt werd op het ogenblik van de bestelling.
UITZONDERINGEN OP HET HERROEPINGSRECHT

Artikel 7 - Beschikbaarheid
Onze producten worden aangeboden zolang ze zichtbaar zijn op de site en binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Voor producten die niet in voorraad zijn, zijn onze aanbiedingen geldig onder voorbehoud van beschikbaarheid bij onze leveranciers.

Artikel 8 - Levering
De producten worden geleverd op het leveringsadres dat tijdens het bestelproces is aangegeven, binnen de termijn die op de validatiepagina van de bestelling is aangegeven. In geval van vertraging bij de verzending wordt u per e-mail op de hoogte gebracht van de eventuele gevolgen voor de aangegeven leveringstermijn. Onze leveringen gebeuren via de Belgische post.

Artikel 9 - Garantie
Al onze producten genieten de wettelijke conformiteitsgarantie en de garantie van verborgen gebreken. In geval van niet-overeenstemming van een verkocht product, kan het worden teruggezonden, geruild of terugbetaald. Alle claims, verzoeken tot omruiling of terugbetaling moeten binnen 30 dagen na levering per e-mail worden ingediend.   De producten moeten naar ons worden teruggestuurd in de staat waarin  u ze hebt ontvangen, met alle elementen (accessoires, verpakking, gebruiksaanwijzing, enz.). De verzendkosten worden aan u vergoed op basis van    het gefactureerde tarief en de retourkosten worden aan u vergoed op vertoon van de betalingsbewijzen.   De bepalingen van dit artikel beletten u niet gebruik te maken   van het in artikel 6 bedoelde herroepingsrecht.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid
De aangeboden producten zijn in overeenstemming met de geldende Belgische wetgeving. Het bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet- naleving van de wetgeving van het land waar het product wordt geleverd. Het is uw verantwoordelijkheid om bij de plaatselijke autoriteiten na te gaan wat de mogelijkheden zijn voor de invoer of het gebruik van de producten of diensten die u overweegt te bestellen. Bovendien kan de onderneming niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit oneigenlijk gebruik van het gekochte product. Ten slotte kan de onderneming niet aansprakelijk worden gesteld voor ongemakken of schade die inherent zijn aan het gebruik van Internet, in het bijzonder een onderbreking van de dienst, een inbraak van buitenaf of de aanwezigheid van computervirussen.

Artikel 11 - Toepasselijk recht in geval van geschillen
De taal van dit contract is het Frans. De huidige verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van een geschil zijn uitsluitend de Belgische rechtbanken bevoegd.

Artikel 12 - Intellectuele eigendom
Alle elementen van de site zijn en blijven het exclusieve intellectuele eigendom van de onderneming. Niemand heeft het recht de elementen van de site, zowel software als beeld of geluid, te reproduceren, te exploiteren, te heruitzenden of te gebruiken op welke wijze dan ook, zelfs niet gedeeltelijk. Elke eenvoudige link of hypertext link is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het bedrijf.

Artikel 13 - Persoonsgegevens
Het bedrijf behoudt zich het recht voor om nominatieve informatie en persoonlijke gegevens over u te verzamelen. Deze informatie is noodzakelijk voor het beheer van uw bestelling, alsook voor de verbetering van de diensten en de informatie die wij u toesturen. De informatie kan ook worden doorgegeven aan bedrijven die aan deze relatie bijdragen, zoals de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van diensten en orders voor het beheer, de uitvoering, de verwerking en de betaling ervan.  Deze informatie en gegevens worden ook bewaard voor veiligheidsdoeleinden, om te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen. U hebt het recht van toegang tot, rectificatie van en bezwaar tegen de u betreffende persoonlijke informatie en gegevens, rechtstreeks op de website.

Artikel 14 - Archivering van het bewijs
De onderneming archiveert de bestelbonnen en facturen op een betrouwbare en duurzame drager die een getrouwe kopie vormt.